Algemene Voorwaarden
RESULTS X FACTOR

(versie Jan 2020)

RESULTS X FACTOR is een eenmanszaak gevoerd door Esra Colastica en is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71195955. RESULTS X FACTOR werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden. 

 

RESULTS X FACTOR

Emostraat 23

2033 NP Haarlem


www.resultsxfactor.com

esra@resultsxfactor.com 

 

1. Definities

 1. Aanbieding: de rechtshandeling of het aanbod – zowel mondeling als schriftelijk - die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Offerte: de schriftelijke aanbieding door RESULTS X FACTOR over onder andere het product of de dienst, de prijs, de hoeveelheid etcetera.
 3. Samenwerking: de dienst (zoals coaching, training, onderhandeling en onderhandeling samenwerkingen, agentschappen en agentschap samenwerkingen, vertegenwoordiging en spreek samenwerkingen en welke vorm van samenwerking dan ook, die door RESULTS X FACTOR geleverd wordt / zal worden.
 4. Deelnemer: hiermee wordt iedere persoon bedoeld, die deelneemt aan een programma, training, lezing en/of event van RESULTS X FACTOR, daarover met RESULTS X FACTOR contracteert of daarover in onderhandeling is.
 5. Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak voor een samenwerking tussen  RESULTS X FACTOR en de deelnemer.
 6. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RESULTS X FACTOR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RESULTS X FACTOR niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RESULTS X FACTOR of van derden daaronder begrepen. Ook ziekte valt onder overmacht.
 7. Partijen: RESULTS X FACTOR en de deelnemer samen.
 8. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, wordt ook elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp of alle andersoortige, geautomatiseerde communicatie bedoeld.

2. Algemeen

 1. RESULTS X FACTOR richt zich op coaching en training. Daarnaast richt RESULTS X FACTOR zich op zakelijke vertegenwoordiging of agentschap voor coaching, sales en marketing gerelateerde samenwerkingen. Dit artikel is niet limitatief en uitputtend bedoeld.
  Alles in de meest ruime zin van het woord.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RESULTS X FACTOR en een deelnemer, waarop RESULTS X FACTOR deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 3. Door het akkoord gaan met een overeenkomst of het aanbod van RESULTS X FACTOR, verklaart de deelnemer dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 4. Indien sprake is van een mondeling akkoord op het aanbod van RESULTS X FACTOR waarbij RESULTS X FACTOR  altijd zal wijzen op het feit dat de algemene voorwaarden zullen worden toegezonden, verklaart de deelnemer dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 5. Eventuele (algemene) voorwaarden van de deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, samenwerking of overeenkomst van of met RESULTS X FACTOR, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 7. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op derden, door onder begrepen eventuele medewerkers of samenwerkingspartners van RESULTS X FACTOR, die voor de uitvoering van overeenkomsten door RESULTS X FACTOR (moeten) worden betrokken.
 8. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 9. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.
 10. De algemene voorwaarden van RESULTS X FACTOR gelden voor iedere vorm van samenwerking, dus ook voor vervolg samenwerking.

3.  Intentie 

RESULTS X FACTOR is een eenmanszaak en wordt gevoerd door Esra Colastica. Het is de absolute intentie van Esra Colastica om iedere klant zo goed mogelijk te helpen door van wezenlijke waarde te zijn. Middels vakmanschap en krachtige coaching is het doel van Results X Factor om een een significante katalysator te zijn voor de groei van iedere deelnemer. Groei kan zowel op persoonlijk als zakelijk niveau geschieden.

4. Offertes

 1. Voor zover RESULTS X FACTOR gebruik maakt van offertes of aanbiedingen, zijn onderstaande bepalingen van toepassing.
 2. Alle offertes en prijsopgaven door RESULTS X FACTOR zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte of prijsopgave een termijn van aanvaarding is gesteld.
 3. RESULTS X FACTOR is slechts aan de offerte of prijsopgave gebonden als de aanvaarding hiervan door de deelnemer schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
 4. RESULTS X FACTOR kan niet aan haar offertes of prijsopgaven worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Eveneens heeft RESULTS X FACTOR het recht om binnen de termijn, zoals bedoeld in artikel 3.2, prijswijzigingen van producten of diensten door te voeren.
 6. De in de offerte of prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW of andere overheidsheffingen, daaronder worden o.a. ook begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 7. Als de aanvaarding door de deelnemer op onderdelen afwijkt van het in de offerte of prijsopgave opgenomen aanbod, dan is RESULTS X FACTOR daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij RESULTS X FACTOR anders aangeeft.
 8. Offertes, tarieven en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige samenwerkingen.

5. Aanvang en looptijd van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan:


 1. De samenwerking of het aanbod is schriftelijk bevestigd en ondertekend ontvangen door RESULTS X FACTOR;
 2. Van de voorwaarde in artikel 4.1 kan worden afgeweken wanneer de deelnemer reeds bekend is bij RESULTS X FACTOR.
 3. Een mondeling gemaakte afspraak is tevens geldig, maar zal door RESULTS X FACTOR schriftelijk worden bevestigd.
 4. De looptijd van een samenwerking is afhankelijk van het type samenwerking.
 5. De samenwerkingen kunnen variëren van een half uur tot enkele dagen of maanden.
 6. De looptijd van de samenwerking zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd.
 7. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn afgesproken of opgegeven werd, dan geldt dit nooit als een fatale termijn.

6. Uitvoering van de samenwerking

 1. RESULTS X FACTOR zal zich inspannen de samenwerking naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. RESULTS X FACTOR heeft bij de uitvoering van de samenwerking daarom een inspanningsverplichting en kan dus niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Als en voor zover een goede uitvoering van de samenwerking dit vereist, heeft RESULTS X FACTOR het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (de toepasselijkheid van de artikelen over de overeenkomst van samenwerking, te weten artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van anderen die een onderdeel van een training geven als onderdeel van het programma of het nakijken en of verbeteren van stukken in welke vorm dan ook. Denk hier bijvoorbeeld aan de inzet van een copywriter voor het professionaliseren van een sales gerelateerde tekst of marketingcampagne of consultatie met professionele coach voor het leveren van betere coaching. 
 3. De deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie waarvan RESULTS X FACTOR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn om hem of haar goed te kunnen begeleiden, adviseren, coachen en trainen, tijdig worden verstrekt. Als deze niet tijdig worden verstrekt, heeft RESULTS X FACTOR het recht de uitvoering van de samenwerking op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen aan de deelnemer.
 4. RESULTS X FACTOR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Zeker niet als gevolg van onjuist en/of onvolledige gegevens die verstrekt zijn door de deelnemer aan RESULTS X FACTOR.

7. Coaching en verplichtingen van de deelnemer

 1. Een onderdeel van het aanbod van RESULTS X FACTOR betreft de samenwerking tussen partijen via coaching, zoals deelname aan een programma, waarbij 100% commitment aan de zijde van de deelnemer verplicht wordt gesteld voor een goede samenwerking. 
 2. Enkel RESULTS X FACTOR heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf de bevestiging van de samenwerking, deelnemer te weigeren als deelnemer in het programma, als RESULTS X FACTOR van mening is dat er geen goede match is en/of om de kwaliteit van de groep te bewaken, zulks in de meest ruime zin van het woord. RESULTS X FACTOR behoudt hierop altijd een finale accordering.
 3. Als de situatie onder lid 3 zich voordoet, is de deelnemer verplicht de aanbetaling te voldoen. Als reeds een groter deel dan de aanbetaling of de gehele factuur is voldaan, zal RESULTS X FACTOR het bedrag tot aan de aanbetaling crediteren. 
 4. RESULTS X FACTOR is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een samenwerking op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
 • de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt (zoals het niet opdagen of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betalen, geen of minder dan 100% commitment tonen, herhaaldelijk rapportages niet invullen of zich in het algemeen niet coachbaar opstellen). Restitutie is in dit geval niet mogelijk;
 • na het sluiten van de overeenkomst RESULTS X FACTOR ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
 • deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;


5. door de vertraging aan de kant van deelnemer niet langer van RESULTS X FACTOR kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

Voorts is RESULTS X FACTOR bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van RESULTS X FACTOR kan worden gevergd.

6. Als een deelnemer recht heeft op periodieke individuele calls (zoals telefonisch, via Skype, Zoom, WhatsApp of een ander medium), dan dient dit in de betreffende periode te zijn opgemaakt. Het recht van deelnemer op deze calls vervalt binnen 1 (lees: één) maand, als het niet doorgaan van een call te wijten is aan deelnemer. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer. Alternatieve afspraken zijn alleen in onderling overleg mogelijk.

7. Het is deelnemer uitdrukkelijk verboden om verkregen stukken, zoals bestanden, trainingsmaterialen en inloggegevens voor bijvoorbeeld deelname aan een online programma, te delen met derden. Op het niet naleven hiervan kan deelnemer een boete worden gegeven en/of aansprakelijk worden gesteld, voor de hierdoor ontstane schade en gevolgschade.

8. Om de veiligheid voor alle deelnemers binnen een programma te kunnen waarborgen, is het deelnemer tevens uitdrukkelijk verboden om informatie, ideeën, concepten, hersenspinsels, documenten, content etcetera, zulks in de meest ruime zin van het woord, die al dan niet vertrouwelijk gedeeld worden tussen deelnemers, onderling in de eigen bedrijfsvoering te gebruiken.

9.  Voorzover deelnemer op grond van zijn aanwezigheid en/of prestatie in het Programma enig recht van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten zou kunnen doen gelden, wordt deelnemer geacht deze door goedkeuring van deze voorwaarden geheel en onvoorwaardelijk over te dragen aan RESULTS X FACTOR. Deelnemer doet hierbij tevens afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 onder a, b en c van de Wet op de Naburige rechten en van de rechten genoemd in artikel 25 lid 1 onder a, b en c en 45e onder a, b en c van de Auteurswet.

8. Overmacht

 1. RESULTS X FACTOR zal zich vanuit goed vakmanschap inzetten om iedere samenwerking en gemaakte afspraak zoals overeengekomen, na te leven. 
 2. RESULTS X FACTOR is echter niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. RESULTS X FACTOR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat RESULTS X FACTOR zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. RESULTS X FACTOR kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover RESULTS X FACTOR tijdens het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RESULTS X FACTOR gerechtigd om het inmiddels nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren of te crediteren. De deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9. Copyright/Intellectueel eigendom

 1. Het eigendom van door RESULTS X FACTOR ontwikkelde documenten, zoals programma’s, adviezen, verstrekte stukken, ideeën, methodes, concepten of andere zaken die zij heeft ontwikkeld, blijft volledig van RESULTS X FACTOR, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan RESULTS X FACTOR hiervoor een vergoeding bedingen. Ook gedeponeerde merken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten vallen onder dit artikel.
 2. Verkoop c.q. vermeerdering aan derden van het bedoelde onder dit artikel is uitdrukkelijk verboden.
 3. Van een door RESULTS X FACTOR ontwikkeld ontwerp of product, krijgt de deelnemer enkel het gebruiksrecht middels een licentie en niet het auteursrecht dan wel ander intellectueel eigendomsrecht.
 4. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom, zoals bedoeld in dit artikel, heeft RESULTS X FACTOR het recht hiervoor een zelf vast te stellen vergoeding, in rekening te brengen.
 5. Al het door RESULTS X FACTOR vervaardigde, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RESULTS X FACTOR niet worden bewerkt, gebruikt of verwerkt dan wel op internet of via social media worden gedeeld. Dit in de ruimste zin van het woord.
 6. RESULTS X FACTOR behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 7. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan behoudt RESULTS X FACTOR het recht voor op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding. RESULTS X FACTOR kan daarnaast € 1.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt opleggen, onverminderd het recht van RESULTS X FACTOR om naast deze boetes (volledige) schadevergoeding te vorderen en alle overige rechten van RESULTS X FACTOR.

10. Garanties

Esra Colastica noch RESULTS X FACTOR kan resultaatgerichte garanties geven, onder geen enkele voorwaarde, aan geen enkele deelnemer. Reden hiervoor is dat de resultaten zeer afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer.

11. Aansprakelijkheid

 1. Indien RESULTS X FACTOR aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
  a. fouten of tekortkomingen in het materiaal of de gegevens/informatie die door de deelnemer zijn verstrekt;
  b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de samenwerking als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de deelnemer. Denk hierbij aan het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/informatie.
  c. fouten of tekortkomingen van, door of namens de samenwerking nemer ingeschakelde derden. De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  d. Overmachtsituaties.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de naleving van de overeenkomst, is RESULTS X FACTOR slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag.
 3. RESULTS X FACTOR is nooit aansprakelijk voor directe noch indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Deelnemer vrijwaart RESULTS X FACTOR, dan wel door RESULTS X FACTOR ingeschakelde personen, voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de samenwerking. De werking van artikel 6:76 BW (aansprakelijkheid bij gebruik van hulppersonen) is uitgesloten.
 5. Mocht de deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan heeft RESULTS X FACTOR (zonder ingebrekestelling) het recht daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de kant van RESULTS X FACTOR en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de deelnemer.

12. Betaling

 1. De betaaltermijn die RESULTS X FACTOR hanteert, is uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is opgenomen.
 2. Betaling is op een door RESULTS X FACTOR aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 3. Alle betalingen moeten volledig voldaan worden vóór de eerste startdatum van het desbetreffende programma.

13. Reservering & Annulering

 1. Om een plek te reserveren voor een van de programma’s, dient 40% van het totaal bedrag aanbetaald te worden. In geval van een reservering, dient 2 weken voor de startdatum van het programma 100% van het bedrag betaald te zijn. Indien om welke reden dan ook de deelnemer besluit of niet in staat is om deel te nemen aan het programma, wordt er geen restitutie verleend van nog het 40% reserveringsbedrag. 
 2. Indien de deelnemer niet in staat is om bij de startdatum 100% van het programma bedrag te hebben betaald aan RESULTS X FACTOR, zal de deelnemer niet kunnen deelnemen aan het programma. Het betaalde bedrag wordt gezien als reservering voor een nieuw-volgend programma.
 3. Reservering van een nieuw-volgend programma is onderhevig aan de eventueel nieuwe prijs van het programma en/of soortgelijke programma’s. RESULTS X FACTOR behoudt het recht voor om prijsstijgingen voor nieuwe programma's of programma's die in de toekomst liggen of die meer dan 14 dagen na de afspraakdatum zijn, de hoogte van het programma opnieuw te bepalen en dus mogelijk te verhogen. 
 4. Indien de deelnemer wenst te annuleren, heeft de deelnemer voorts het recht de samenwerking enkel schriftelijk of per email en na onderling overleg te annuleren.
  Annulering is een feit als RESULTS X FACTOR de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.
 5. RESULTS X FACTOR heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald.

 

Voor het kopen van een ticket of het bijwonen/volgen van events, workshops en programma's gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

 1. Tickets/Events/Workshops/(Online) materiaal en Programma's:  Restitutie is niet mogelijk. Wel is het mogelijk een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).
 2. Voor de aankoop van online materiaal geldt in alle gevallen dat dit niet restitueerbaar is.
 3. Annulering van een samenwerking dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als RESULTS X FACTOR de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail.
 4. Voor het zonder reden wijzigen van afspraken of het vergeten van afspraken, heeft samenwerking nemer het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten etcetera.
 5. Bij het bepaalde in artikel 9, lid 5, heeft alleen RESULTS X FACTOR het recht hierover met deelnemer alternatieve afspraken te maken.
 6. RESULTS X FACTOR heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familiale- en vriendenkring.
 7. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtsituatie aan de zijde van de deelnemer.
 8. Is RESULTS X FACTOR toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal RESULTS X FACTOR zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. RESULTS X FACTOR zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

14. Klachten

 1. In het geval er sprake is van een klacht over RESULTS X FACTOR, dan dient de deelnemer deze klacht direct te melden. Dit kan mondeling. Tevens dient de klacht binnen 7 dagen na vaststelling schriftelijk bevestigd te worden bij RESULTS X FACTOR.
 2. Deelnemer heeft eveneens gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde diensten te melden aan RESULTS X FACTOR.
 3. Indien de klacht gegrond is, zal RESULTS X FACTOR vanuit goed ondernemerschap zich inzetten om de klacht te verhelpen.
 4. Wanneer aan RESULTS X FACTOR binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de deelnemer verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 5. Reclames geven de deelnemer niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 6. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

15. Digitale Opname, Beeldmateriaal & Marketing

 1. Door deel te nemen aan een programma verleent deelnemer automatisch toestemming aan RESULTS X FACTOR om tijdens evenementen ongelimiteerd en voor onbeperkte tijd gebruik te maken van gemaakte foto’s, audio, video, beeldmaterialen en dergelijke, waarop deelnemer zichtbaar is. 
 2. De materialen benoemd in 13.1 zullen gebruikt worden voor onder andere onderzoek, educatie, training en marketing doeleinden. 
 3. Het is deelnemer niet toegestaan om zelf beeldmateriaal te maken of te publiceren zonder daarvoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van RESULTS X FACTOR.
 4. Indien het door RESULTS X FACTOR gemaakte beeldmateriaal beschikbaar wordt gesteld aan de deelnemer, in welke wijze dan ook, bijvoorbeeld in de vorm een gift, dient de deelnemer bij mogelijke distributie dit bij voorbaat te overleggen met RESULTS X FACTOR.
 5. Online coaching sessies mogen worden opgenomen. Dit mag zowel via video als audio. Echter is dit nadrukkelijk alleen voor persoonlijk gebruik. Onder geen enkele voorwaarde mag dit op het internet gezet worden, in welke vorm dan ook. Ook niet delen van de opname en ook niet een bewerkte wijze ervan. 
 6. Indien deelnemers aan de individuele programma's persoonlijke opnames willen, is dit mogelijk indien het doel voor puur persoonlijk gebruik is. Deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor het maken van de opnames.

16. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de samenwerking.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  – RESULTS X FACTOR verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  – de informatie algemeen bekend wordt;
  – RESULTS X FACTOR optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Deelnemer is tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen. Denk hierbij aan deelnemers van een jaarprogramma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen in een besloten Facebookgroep, op een event, op een LIVE-dag met groep etcetera.
 5. Persoonsgegevens die RESULTS X FACTOR bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. RESULTS X FACTOR houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

17. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

 1. RESULTS X FACTOR is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en bestaande overeenkomsten.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van RESULTS X FACTOR.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

VAN EEN GESCHIL IS SPRAKE ALS ÉÉN VAN DE PARTIJEN DAT STELT.


 1. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of als de bij de rechtsbetrekking betrokken deelnemer woonplaats heeft in het buitenland. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.